LICENČNÍ PODMÍNKY

pro užití počítačového programu "EPP"
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen "licenční podmínky") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 462 (dále jen "poskytovatel") upravují v souladu s druhou větou ustanovení § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě licenční smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen "nabyvatel") ohledně počítačového programu nazvaného "EPP" určeného pro zařízení s operačním systémem "Android" společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, California, Spojené státy americké a pro zařízení s operačním systémem iOS společnosti Apple Inc., se sídlem 1 Infinite Loop Cupertino, California, Spojené státy americké (dále jen "software" a "licenční smlouva").

  1.2. Software spolupracuje s databází webové stránky umístěné na internetové adrese www.pomahejpohybem.cz (dále jen "webová stránka") provozované poskytovatelem. Software není provozován ani vyvíjen společností Facebook, Inc., se sídlem 156 University Avenue Suite 300, Palo Alto, CA 94301 (dále jen společnost "Facebook, Inc.").

  1.3. Nedílnou součást licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek) tvoří pravidla nakládání s osobními údaji. Ustanovení licenčních podmínek pak tvoří nedílnou součást licenční smlouvy.

  1.4. Vyslovením souhlasu s novou verzí licenčních podmínek nabyvatelem pozbývají předchozí licenční podmínky účinnosti a nová verze licenčních podmínek se stává nedílnou součástí licenční smlouvy.

  1.5. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může licenční podmínky také v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna licenčních podmínek bude nabyvateli oznámena elektronickou poštou či zobrazena v rámci software. Změnu licenčních podmínek může nabyvatel odmítnout a licenční smlouvu v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

 2. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

  2.1. V případě, že má nabyvatel zájem se v rámci software registrovat, může nabyvatel tuto registraci provést buď nově pomocí e-­‐mailu v rámci software, nebo může nabyvatel využít existující registraci u společnosti Facebook, Inc.

     2.1.1. Registraci u poskytovatele provede nabyvatel vyplněním údajů v registračním formuláři v rámci software a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko (dále jen "žádost o registraci"), a to v návaznosti na zhotovení rozmnoženiny software do zařízení nabyvatele. Při registraci je nabyvatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli bude nabyvateli software zprovozněn. Umožněním užití software nabyvateli je licenční smlouva uzavřena.

     2.1.2. V případě, že nabyvatel využívá k přihlášení existující registraci u třetí osoby, zašle poskytovateli návrh na uzavření licenční smlouvy kliknutím na příslušné tlačítko, a to v návaznosti na zhotovení rozmnoženiny software do zařízení nabyvatele. V návaznosti na doručení návrhu na uzavření licenční smlouvy podle předchozí věty poskytovateli bude nabyvateli software zprovozněn. Umožněním užití software nabyvateli je licenční smlouva uzavřena.

  2.2. V případě, že nabyvatel nemá zájem se v rámci software registrovat, dojde k uzavření licenční smlouvy tak, že nabyvatel zašle poskytovateli návrh na uzavření licenční smlouvy kliknutím na příslušné tlačítko. V návaznosti na doručení návrhu na uzavření licenční smlouvy podle předchozí věty poskytovateli bude nabyvateli software zprovozněn. Umožněním užití software nabyvateli je licenční smlouva uzavřena.

  2.3. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít licenční smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily licenční smlouvu (včetně licenčních podmínek).

 3. PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY

  3.1. Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 5 licenčních podmínek.

  3.2. Licence k software je poskytována bezúplatně. V rámci software může být nabyvateli zobrazována reklama.

  3.3. Software včetně jeho funkcionality se může v průběhu účinnosti licenční smlouvy měnit, a to zejména v důsledku úprav (patches), aktualizací (updates) či jiných změn software.

 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  4.1. Na základě registrace nabyvatele může nabyvatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může nabyvatel zejména využívat funkcionalitu software a provádět správu svých údajů.

  4.2. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je nabyvatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

  4.3. Nabyvatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany nabyvatele.

  4.4. Poskytovatel může nabyvateli znemožnit využívat uživatelský účet (a software), a to zejména v případě, kdy nabyvatel poruší své povinnosti z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek).

 5. LICENCE K SOFTWARE

  5.1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k software jako nevýhradní.

  5.2. Licence je poskytována bez územního omezení (čl. 5.4).

  5.3. Nabyvatel je oprávněn software užít zhotovením rozmnoženiny software (instalace) na jeho zařízení. Nabyvatel je tak zejména oprávněn zhotovit rozmnoženinu, která je nezbytná k zavedení a uložení software do paměti zařízení.

  5.4. Licence k software není časově omezena. Do doby uzavření licenční smlouvy je nabyvatel oprávněn software užít v rozsahu nezbytném pro učinění kroků vedoucích k uzavření licenční smlouvy.

  5.5. Nabyvatel je oprávněn software užít výhradně pro svou vlastní potřebu.

  5.6. Rozsah užití software může být omezen technickými prostředky ochrany práv poskytovatele.

  5.7. Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z licenční smlouvy (licenčních podmínek) a v souladu s určením software. Užití software prostřednictvím automatických procesů nebo robotů není dovoleno.

  5.8. Nabyvatel není povinen licenci využít.

  5.9. Nabyvatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence). Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

  5.10. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates) či jiných změn software ze strany poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněnému software.

 6. UŽITÍ SOFTWARE NABYVATELEM

  6.1. Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně užít software.

  6.2. Není‐li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, nabyvatel není oprávněn provádět změny a dekompilaci software.

  6.3. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv poskytovatele.

  6.4. Nabyvatel není oprávněn ze software odstranit logo či jiné označení poskytovatele nebo jiných osob.

  6.5. Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy (kupříkladu operačním systémem). Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.

 7. FUNKCIONALITA SOFTWARE

  7.1. Nabyvatel bere na vědomí, že software může mimo jiné umožňovat přenášení a ukládání informací na webovou stránku.

  7.2. V rámci software jsou po omezenou dobu zobrazovány informace o projektech subjektů žádající o nadační příspěvek od poskytovatele. Využíváním software v souladu s jeho funkcionalitou může nabyvatel přispět k rozhodování poskytovatele ohledně poskytnutí nadačního příspěvku tomu subjektu (projektu), který si nabyvatel v rámci software zvolí. V důsledku pohybových aktivit nabyvatele (v době kdy má u sebe zařízení obsahující rozmnoženinu software) jsou projektu, který si nabyvatel v rámci software zvolil, přiřazovány soutěžní body. Mechanismus přiřazování soutěžních bodů je pro všechny projekty zobrazované v rámci software v určitou dobu shodný, přičemž nastavení tohoto mechanismu a poskytování nadačních příspěvků je plně v dispozici poskytovatele.

  7.3. Nabyvatel souhlasí s tím, že poskytovatel může kdykoliv vyřadit z databáze software, z databáze webové stránky a z dotačního procesu (řízení) jakýkoliv projekt. Zejména pak může poskytovatel vyřadit ty projekty, u nichž došlo k neoprávněným zásahům do mechanismu software, k jinému zásahu do software či webové stránky nebo k obcházení mechanismu fungování software či webové stránky. Stejně tak může poskytovatel kdykoliv vyřadit z databáze software, z databáze webové stránky a z dotačního procesu (řízení) ty projekty, u kterých vzniklo podezření, že došlo k neoprávněným zásahům do mechanismu software, k jinému zásahu do software či webové stránky nebo k obcházení mechanismu fungování software či webové stránky. Nabyvatel se nesmí přímo či nepřímo podílet na ovlivňování mechanismu software či webové stránky, které jsou v rozporu s účelem software či webové stránky a jejich zamýšlenou funkcionalitou.

  7.4. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že funkcionalita software či webové stránky (nebo část takové funkcionality) nemusí být dostupná nepřetržitě.

  7.5. Nabyvatel může umožnit zobrazování informací ze software v rámci sociální sítě společnosti Facebook, Inc. umístěné na internetové adrese www.facebook.com.

 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, NÁHRADA ÚJMY

  8.1. Není-­‐li smluveno jinak, řídí se práva z vadného plnění poskytovatele zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku.

  8.2. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je software užíván. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání software může dojít k chybám.

  8.3. Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po zpřístupnění software.

  8.4. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany nabyvatele nebo třetích osob.

  8.5. Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-­‐li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení nabyvatele, za zálohování dat nabyvatelem, za stav ostatního programového vybavení nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení nabyvatele.

  8.6. V případě vzniku újmy na straně nabyvatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění (vady software), nejedná-­‐li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování licence omezení náhrady této případné újmy včetně ušlého zisku vzniklé nabyvateli tak, že celková náhrada újmy je omezena výší 1,-­‐ Kč. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením licenční smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma, jež by mohla nabyvateli v důsledku vad plnění (vad software) vzniknout, může činit maximálně částku ve výši 1,-­‐ Kč.

 9. TRVÁNÍ LICENČNÍ SMLOUVY

  9.1. Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek), zasáhne do autorských práv k software či poruší jiné obecně závazné právní přepisy.

  9.2. Poskytovatel je oprávněn od licenční smlouvy odstoupit kdykoliv také v případě, kdy se rozhodne ukončit provoz software. V takovém případě bude poskytovatel nabyvatele informovat o svém odstoupení od licenční smlouvy zasláním oznámení na elektronickou adresu.

  9.3. Nabyvatel může od licenční smlouvy kdykoli a bez udání důvodů odstoupit postupem, který software umožňuje (kliknutím na ikonu odstoupení od licenční smlouvy a jejím následným potvrzením).

  9.4. Po odstoupení od licenční smlouvy poskytovatel bez zbytečného odkladu anonymizuje veškeré osobní údaje vztahující se k uživatelskému účtu nabyvatele. Anonymizované údaje budou poskytovatelem uchovávány pro statistické účely.

  9.5. Nabyvatel může kdykoli a bez udání důvodů zažádat o anonymizaci svého účtu postupem, který software umožňuje (kliknutím na ikonu anonymní účet a jejím následným potvrzením). Při anonymizaci účtu dojde ke smazání veškerých dat identifikujících uživatele účtu. Tento krok je nevratný, veškeré osobní údaje vztahující se k uživatelskému účtu nabyvatele budou definitivně smazány bez možnosti jejich opětovného obnovení.

 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  10.1. Práva a povinnosti stran související s ochranou osobních údajů a zasíláním informací o mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem a charitativních aktivitách Nadace ČEZ a Skupiny ČEZ upravují pravidla nakládání s osobními údaji.

 11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

  11.1. Pokud právní vztah založený licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

  11.2. Licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a nabyvatelem se vylučuje použití ustanovení § 1763 občanského zákoníku.

  11.3. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z licenční smlouvy třetí osobě.

  11.4. Je-li některé ustanovení licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty dotazy@pomahejpohybem.cz.

V Praze dne 25. 5. 2018

Nadace ČEZ

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 462 (dále jen "správce") upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti ochrany osobních údajů související s licenční smlouvou k počítačovému programu nazvanému "EPP" (dále jen "software" a "licenční smlouva") uzavíranou mezi správcem a jinou fyzickou osobou (dále jen "nabyvatel").

  1.2. Pravidla tvoří nedílnou součást licenční smlouvy. Pojmy použité v pravidlech mají stejný význam jako shodné pojmy použité v licenční smlouvě.

 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  2.1. Ochrana osobních údajů nabyvatele je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

  2.2. Nabyvatel bere na vědomí, že na základě své registrace jako uživatele software umožňuje správci zpracování těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty (e-mail), případně telefonní číslo, poloha a změny polohy zařízení nabyvatele se zprovozněnou rozmnoženinou software (geolokalizační údaje) a další osobní údaje, které nabyvatel případně správci zpřístupní. A to včetně osobních údajů zpřístupněných správci prostřednictvím registrace nabyvatele u společnosti Facebook, Inc., se sídlem 156 University Avenue Suite 300, Palo Alto, CA 94301, pokud pro registraci jako uživatele softwaru využije svůj osobní účet u této společnosti (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

  2.3. Nabyvatel bere na vědomí, že správce bude zpracovávat jeho osobní údaje pro účely vedení uživatelského účtu v rámci software, pro účely plnění závazků z licenční smlouvy, dále pro účely identifikace nabyvatele v rámci dalších interaktivních produktů správce a pro účely zasílání informací o mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem a charitativních aktivitách Nadace ČEZ a Skupiny ČEZ.

  2.4. Osobní údaje nabyvatele mohou být správcem předávány třetím osobám, pokud je správce pověří zpracováním osobních údajů nabyvatele v souvislosti s poskytováním nebo zajišťováním i dílčích činností, uvedených v licenční smlouvě nebo v těchto pravidlech. V takovém případě budou informace o zpracovatelích zpřístupněny na webové stránce www.pomahejpohybem.cz/o-projektu.

  2.5. Nabyvatel bere na vědomí, že odpovědnost správce za vedení přesných a správných osobních údajů nabyvatelů se neobejde také bez jeho součinnosti, spočívající v pozorném zadávání správných osobních údajů a provedení jejich případné úpravy nebo aktualizace prostřednictvím uživatelského účtu.

  2.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání licenční smlouvy mezi nabyvatelem a správcem, nejdéle však po dobu 5 let od poslední aktivity nabyvatele zaznamenané prostřednictvím uživatelského účtu. Osobní údaje nabyvatele budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, bez automatizovaného rozhodování s možným dopadem do práv nabyvatele, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  2.7. Po uplynutí doby 5 let od poslední aktivity nabyvatele, zaznamenané prostřednictvím uživatelského účtu, budou osobní údaje poskytnuté nabyvatelem a identifikující uživatele účtu anonymizovány. Jestliže nabyvatel odstoupí od licenční smlouvy, budou osobní údaje poskytnuté nabyvatelem a identifikující uživatele účtu bez zbytečného odkladu anonymizovány. Při anonymizaci účtu dojde ke smazání veškerých dat identifikujících uživatele účtu. Anonymizované údaje budou poskytovatelem uchovávány pro statistické účely.

  2.8. Nabyvatel má právo:

     a) žádat správce o přístup ke svým osobním údajům nebo o podrobnější informaci o jejich zpracování;

     b) žádat správce o zajištění opravy svých nepřesných nebo neúplných osobních údajů;

     c) podat správci námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud se domnívá, že k němu dochází v rozporu s těmito pravidly nebo GDPR;

     d) požádat správce o omezení zpracování ve vybraných případech;

     e) požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud správce nemá právní důvod pro jejich další zpracování; a to podáním zaslaným na adresu dotazy@pomahejpohybem.cz. Nabyvatel má také právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  2.9. Požádá-li nabyvatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, správce mu první takovou informaci v roce poskytne zdarma. V případě žádosti častější než jedenkrát ročně je správce oprávněn za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na její poskytnutí.

  2.10. Nabyvatel se může s uplatněním svých práv obrátit rovněž na pověřence pro ochranu osobních údajů, na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4. Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.cez.cz/poverenec.

 3. ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ NABYVATELI

  3.1. Nabyvatel bere na vědomí, že správce je oprávněn zasílat nabyvateli informace o mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem a charitativních aktivitách Nadace ČEZ a Skupiny ČEZ na elektronickou adresu nabyvatele, uvedenou v uživatelském účtu software (dále jen "adresa nabyvatele"). Software aplikace umožňuje nabyvateli ukončit zasílání těchto informací (kliknutím na ikonu - nastavení - vypnutí sportovní nebo projektové notifikace popř. obě varianty současně).

V Praze dne 25. 5.2018

Nadace ČEZ